වැඩි අස්වැන්නක් සඳහා නව ක්‍රමවේදයක්

Thursday, 15 September 2016 - 7:42

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රසයෙන් සහ ගුණාත්මක තත්වයෙන් ඉහළ වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගැනීමට හැකි තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීමට විද්‍යා තාක්ෂණ සහ පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය සූදානම් වනවා.

ජාතික පර්යේෂණ සභාව, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සහ පේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂිපීඨය එක්ව මෙම නව තාක්ෂණය පිළිබඳව ගොවීන් දැනුවත් කරනු ඇති.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම පීඨයේ ආචාර්ය ප්‍රදීපා සී.පී. බණ්ඩාරනායක ඇතුලූ පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් විසින් මීට අදාළ පර්යේෂණ සිදුකරනු ලැබුවා.