කෑගල්ලේ ගම්මාන 40ක පළතුරු වගා කිරීමට සැලසුම්

Saturday, 17 September 2016 - 7:39

%E0%B6%9A%E0%B7%91%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1+40%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්මාන 40ක පළතුරු වගා කිරීමට පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම ගම්මානවල දුරියන් වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම අරමුණු කරගෙන පැළ ලබාදෙන බවයි සබරගමු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.

මීට අමතරව අවශ්‍ය තාක්ෂණය සහ උපකරණ ද ලබාදීමට කටයුතු කරන බව සදහන්.