දේශීය ලොකුළුෑණු මිල පහළ යයි

Wednesday, 21 September 2016 - 7:49

%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%91%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
දේශීය ලොකු ළුෑණු කිලෝවක තොග මිල මේ වනවිට රුපියල් 40 ත් 50 ත් දක්වා පහත බැස තිබෙනවා.

මීට පෙර ලොකු ළුෑනු කිලෝවක් අලෙවිවූයේ රුපියල් 70 ත් 80 ත් අතර මිලකටයි.

රජය මේ වනවිට ආනයනික ලොකු ළුෑණු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 40 ක බද්දක්ද පනවා තිබෙනවා.