කොටස් වෙළදපොළේ උච්චාවචනයක්

Wednesday, 28 September 2016 - 8:15

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළදපොළ ඊයේ දිනයේ දී උච්චාවචනයක් දක්නට ලැබුණා.

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 4.35 කින් ඉහළ ගොස් ඒකක 6483.29ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි මිල දර්ශකය දශම 4යි 7කින් පහළ ගොස් ඒකක 3588.7ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දිනයේ සමස්ත වෙළෙදපොළ පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 896ක්.