ලෝකයම මවිත කරමින් එන ඇස් දෙකෙන් පාලනය වන යතුරුපැදිය මෙන්න

Wednesday, 12 October 2016 - 9:55

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
ලෝකයක් මවිතකරවන ස්වයං පාලනයකින් එන නවතම යතුරුපැදියක් හදුන්වා දී තිබෙනවා.

මෙම නවතම යතුරු පැදිය සදහා විශේෂයෙන් හඳුන්වා දී ඇති නවතම ස්මාර්ට් ඇස් ආවරණ තුලින් ඉදිරියේ සිදුවියහැකි අනතුරු පිළිබදව සංඥා නිකුත් කරන බැවින් යතුරුපැදිය මනාව පාලනය කිරීමට හැකිවනවා.

BMW සමාගම විසින් නිපදවීමට සුදානම් වන මෙම යතුරුපැදිය හඳුන්වාදෙන වීඩියෝ පටයක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව පහතින්.