කොටස් වෙළදපොල පහළට

Friday, 21 October 2016 - 6:52

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළදපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ (20) වාර්තා කළේ මාසයකින් සටහන් වූ අවම අගයන්.

සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසනදී 6442 යි දශම 3 යි 6 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර ඒ සැප්තැම්බර් 20 වැනිදායින් පසු වාර්තා වූ අවම අගයයි.

කොළඹ කොටස් වෙළදපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 365 ක් පමණයි.