වී වෙනුවට මුං

Wednesday, 02 November 2016 - 8:35

%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%82
වී වගා නොකළ කුඹුරුවල මුංඇට වගා කිරීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ  අවදානය යොමු වී තිබෙනවා.

වී ගොවීන්ට කෙටි කාලීන මුං ඇට බීජ ලබාදී කඩිනම් අස්වනු ලබා ගැනීමට මෙමගින් හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.