දෙළුම් වගා ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකයි

Wednesday, 16 November 2016 - 8:01

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92
පළතුරු ගම්මාන වැඩපිළිවෙල යටතේ දෙළුම් වගා ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.

දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක දෙළුම් වගා කර ඇති අතර, අස්වනු මේ වන විට වෙළඳපොළට ලැබෙමිනුයි පවතින්නේ.

ඒ අනුව ඉන්දියාවෙන් දෙළුම් ආනයනය කිරීම අවම කිරීමට හැකි වනු ඇති බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අපේක්ෂාවයි.