රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය සේවක සංගණනය අද

Thursday, 17 November 2016 - 8:06

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF
වසර 10 කට පසු රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවා නියුක්ති සංගණනයක් අද (17) පැවැත්වෙන බව ජනලේඛණ සහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

වසර 5 කට වරක් මෙම සංගණනය සිදු කළ යුතු වුවත් මෙවර එය පැවැත්වෙන්නේ වසර 10 කට පසුවයි.

2006 වසරේ අවසන් වරට සේවා නියුක්ති සංගණනය සිදු කර ඇති අතර, 2010 - 11 කාල සීමාවේ ජන හා නිවාස සංගණන කටයුතු  සිදුවීම හේතුවෙන් එය පවත්වා නැහැ.