අතිරේක භෝග වගා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක්

Wednesday, 30 November 2016 - 8:23

%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මෙවර මහ කන්නයේදී අතිරේක භෝග වගා කිරීමේ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් වයඹ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මුං, රටකජු, බඩ ඉරිගු, උදු, කවුපි වැනි අතිරේක භෝග මෙලෙස වගා කරනු ඇති.

මෙම වගාවන්ට යොමු වන ගොවීන්ට සියයට 50ක සහනාධාරයක් මත බීජ සපයන බව ද පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සදහන් කළා.