සංචාරක හෝටල් නියාමනයන් පාර්ලිමේන්තුවට

Thursday, 05 January 2017 - 13:17

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
සංචාරක හෝටල් නියාමනය කිරීම සඳහා සංචාරක කටයුතු පනතට එක් කරන ලද නියමයන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

2005 අංක 38 දරණ සංචාරක කටයුතු පනත යටතේ පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසයේදී අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් මෙම නියමයන් ප්‍රසිද්ධ කෙරුණා.

අදාළ නියමයන් මගින් සංචාරක හෝටල් තරු එකේ සිට තරු පහ දක්වා වර්ගීකරණයට අදාළව පහසුකම් නියම කිරීම, බලපත්‍ර ගාස්තු නියම කිරීම, සංචාරක හෝටල්වල විනය සම්බන්ධයෙන් විධිවිධානයන් පැනවීම සහ ඒවායේ ඉඩ පහසුකම් තීරණය කිරීම සිදුවනවා.