දෙවන කාර්තුවේ 4%ක වර්ධනයක්

Saturday, 16 September 2017 - 13:27

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+4%25%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2017 වසරේ දෙවන කාර්තුවේදී සියයට 4කින් වර්ධනය වී ඇති බව ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙනවා.

මෙරට දළ දේශීය නිෂ්පාදනය මේ වසරේ දෙවන කාර්තුවේදී රුපියල් බිලියන 2211ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, පසුගිය වසරේ දෙවන කාර්තුවේදී සටහන් වූයේ රුපියල් බිලියන 2125ක් ලෙසයි.

මේ වසරේ දෙවන කාර්තුවේදී මෙරට දළ දේශීය නිෂ්පාදනය සඳහා සේවා අංශයෙන් සියයට 56.6ක දායකත්වයක් ලැබී ඇති අතර, කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයෙන් සියයට 25.9ක සහ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයෙන් සියයට 8.2ක දායකත්වයක් ලැබී තිබෙනවා.

මේ වසරේ දෙවන කාර්තුවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදනය සඳහා බදු වලින් ලැබී ඇති දායකත්වය සියයට 9.4ක්.