භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් 27 වනදා

Saturday, 24 February 2018 - 19:27

%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+27+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F
රුපියල් මිලියන 30,000 ක්, වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ලබන 27 වනදා පැවැත්වෙනවා.

එහිදී දින 91 කින් කල් පිරෙන පරිදි රුපියල් මිලියන 8000 ක සහ දින 182 කින් කල්පිරෙන පරිදි රුපියල් මිලියන 9,000ක බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙනු ඇති.

මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ ඉතිරි මිලියන 13,000ක බිල්පත් දින 364කින් කල් පිරෙන පරිදි වෙන්දේසි කෙරෙන බවයි.