සේනා පාලනයට පෙරමෝන උගුල්

Wednesday, 06 February 2019 - 7:45

%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%B1+%E0%B6%8B%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A
සේනා දළඹු ගහණය පාලනය කිරීම සඳහා පෙරමෝන උගුල් 20,000 ක් එක්සත් රාජධානියෙන් ආනයනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

පසුගිය දිනක මහඉලූප්පල්ලම - ගොවි පර්යේෂණායතනය සිදුකළ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකින් අනතුරුව අමාත්‍ය පී. හැරිසන් මේ බව කියා සිටියේ.