වී කිලෝවක් රුපියල් 5කින් ඉහළට

Sunday, 11 August 2019 - 19:12

%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+5%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
වී කිලෝවක් සඳහා ලබාදෙන සහතික මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී. හැරිසන් ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව සම්බා වී කිලෝවක් සඳහා මෙතෙක් ලබාදුන් රුපියල් 41ක සහතික මිල රුපියල් 46 දක්වාත්, නාඩු වී කිලෝවක් සඳහා මෙතෙක් පැවති මිල රුපියල් 38යේ සිට රුපියල් 43 දක්වාත් ඉහළ යනු ඇති.