කොටස් වෙළඳපොල පහළට

Friday, 20 September 2019 - 19:49

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ගණුදෙනු අද පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 5793යි දශම 8 යි 9 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 22 ක් හුවමාරු වී තිබූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 542 යි දශම 9 ක්.