කොටස් වෙළඳපොළ පහතට

Saturday, 21 September 2019 - 12:54

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
විදේශීය ආයෝජකයන් නැවතත් මෙරට සමාගම් කොටස් මිලදී ගැනීමේ ප්‍රවනතාවක් දක්නට ලැබුණ ද කොළඹ කොටස් වෙළදපොළ සතිය නිමා කළේ ඍණාත්මක සටහනකින්.

කොටස් වෙළඳපොළ සමස්ත දර්ශකය ඊයේ ඒකක 17කින් පහත වැටුණු අතර, එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද ඒකක 21කින් පහත වැටුණා.

කොටස් වෙළදපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 542ක් වූ අතර, ඉන් සියයට 43.4ක් විදේශීය ආයෝජකයන්ගේ මිලදී ගැනීම්.

ගත වූ සතිය තුළ කොටස් වෙළදපොළේ සමස්ත දර්ශකය සියයට දශම 54කින් සහ එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය සියයට 1.74කින් ඉහළ ගිය අතර, දෛනික පිරිවැටුමේ සාමාන්‍යය රුපියල් බිලියන 1.4ක්.