කුළුබඩුවලට ජාතික සන්නාමයක්

Monday, 23 September 2019 - 7:24

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%B6%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මෙරට කුළුබඩු සඳහා ජාතික සන්නාම යෝජනාවක් සකස් කර ඇති බව අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව සිලෝන් කුළුබඩු යන සන්නාමය නිල වශයෙන් දියත් කිරීම කොළඹදී අනිද්දා සිදු කෙරෙනු ඇති.