කොටස් වෙළඳපොලේ වර්ධනයක්

Tuesday, 08 October 2019 - 19:59

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක අද වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 5738.90 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

කොටස් වෙළදපොළේ අද දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 300.9 ක්.