සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 24ක්

Wednesday, 09 October 2019 - 7:48

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92+24%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වසර තුනක කාලසීමාවක් තුළ විදේශ ණය ආධාර මත ඩොලර් මිලියන 3680ක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 24ක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව මහා භාණ්ඩාගාරය පවසනවා.

ආර්ථික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඇති කර ගත් ද්වි පාර්ශවික ගිවිසුම් මත මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි මහා භාණ්ඩාගාරය කියා සිටියේ.