විදේශ සංචිත ඇමරිකානු ඩොලර් බිලිය 7.6 ක්

Friday, 11 October 2019 - 19:14

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+7.6+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසය අවසන් වනවිට මෙරට දළ, නිල විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7 යි දශම 6 ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ එය මාස 4 යි දශම 5 ක ආනයන ආවරණය කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් වන බවයි.