විදේශ සංචිතය පහළට

Sunday, 13 October 2019 - 8:00

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මෙරට විදේශ සංචිතය සැප්තැම්බර් මාසය අවසානයේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.6 ක් දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා.

මහ බැංකු දත්තවලට අනුව අගෝස්තු මාසය අවසානයේ එය පැවතුණේ ඩොලර් බිලියන 8.5 ක් ලෙසයි. සැප්තැම්බර් අවසානයේ විදේශ සංචිතය මෙරට මාස හතරහමාරක ආනයන සඳහා ප්‍රමාණවත්.