භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් 16 වන දා

Sunday, 13 October 2019 - 19:24

%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+16+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%8F
රුපියල් මිලියන 22,000ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ලබන 16 වනදා සිදුකෙරෙනවා.

මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ එහිදී දින 91 කින් කල් පිරෙන මිලියන 3000 ක බිල්පත් සහ දින 182 කින් කල් පිරෙන මිලියන 6500ක මෙන්ම, දින 364 කින් කල් පිරෙන මිලියන 12,500 ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙන බවයි.