රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණ කාර්යාංශයක් ?

Wednesday, 16 October 2019 - 19:05

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%3F
මෙරට රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණය සදහා රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණ කාර්යාංශය යනුවෙන් නව ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීම සදහා ප්‍රතිපත්තිමය අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණ පනතක් කෙටුම්පත් කිරීමට ද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවූ බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.