රුපියල තවදුරටත් පහතට

Friday, 18 October 2019 - 19:47

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය තවදුරටත් පහත වැටීමක් අද දක්නට ලැබුණා.

මහබැංකුව නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතයට අනුව ඩොලරයක විකුණුම් මිල අද සටහන් වූයේ රුපියල් 183 යි ශත 65 ක් ලෙසයි.