වෙළඳ හිඟයේ සුළු අඩුවීමක්

Monday, 21 October 2019 - 7:46

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ආනයන තවදුරටත් පහළ යෑම සහ පෙර මාසයට සාපේක්ෂව අපනයන අඩුවීම බොහෝ දුරට යථා තත්වයට පත්වීම හේතුවෙන් අගෝස්තු මාසයේ වෙළඳ හිඟය අඩුවී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

පෙර වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ අගෝස්තු මාසයේ ආනයන වියදම සියයට 16.6 ක අඩුවීමක් වාර්තාවී තිබෙනවා.

ප්‍රධාන අපනයන කාණ්ඩවල මිල ගණන් පහළයෑම හේතුවෙන් අපනයන ආදායම පෙර වසරේ අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව සියයට 0.4 ක සුළු අඩුවීමක් වාර්තාවී ඇති බවයි මහ බැංකුව නිවේදනය කළේ.