පොහොර ගැටලූ දැනුම් දෙන්න දුරකථන අංකයක්

Wednesday, 23 October 2019 - 13:22

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%96+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පොහොර සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටළු දැනුම් දීම සඳහා ජාතික පොහොර ලේකම් කාර්යාලය දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ප්‍රමාණවත් පොහොර මීට පෙර මිලදී ගත් නියෝජිත ආයතන විසින් ලබා ගත නොහැකි නම්, 0112 034 329 යන අංකයට දැනුම් දෙන ලෙසයි එම ලේකම් කාර්යාලය ගොවීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.