කොටස් වෙළඳපොලේ වර්ධනයක්

Friday, 15 November 2019 - 20:15

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක අද වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළ අතර සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී සටහන් වූයේ 6023 යි දශම බින්දුවයි 2 ක් ලෙසයි.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 59 යි දශම 7 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 917යි දශම 6 ක්.