වෙළඳ පරතරය පුළුල් වෙයි

Sunday, 17 November 2019 - 13:10

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මෙරට ආනයන - අපනයන වෙළඳ පරතරය පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 758 දක්වා පුළුල් වී තිබෙනවා.

සැප්තැම්බරයේ අපනයන ආදායම සියයට 9.8කින් පහත වැටී ඇති අතර, එහිදී ඇගළුම් අපනයන ආදායම 2018 ජුලි මාසයෙන් පසු ප්‍රථම වරට පහත වැටීම විශේෂත්වයක්.