එළවළු මිල ඉහළට

Wednesday, 20 November 2019 - 7:49

%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
වෙළදපොළේ තවදුරටත් එළවළු මිල ගණන් ඉහළ අගයක් වාර්තා කරනවා.

පවතින වැසි සහිත කාලගුණය එළවළු වගාවට බාධාවක් වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.