දළ නිල සංචිත ඇ.ඩො. බිලියන 7.6 ක්

Thursday, 21 November 2019 - 7:42

%E0%B6%AF%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%87.%E0%B6%A9%E0%B7%9C.+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+7.6+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මේ වසරේ පළමු මාස 9 ක කාලය තුළ දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 7.6 ක් ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා.

එසේම ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල සියයට 1.4 කින් අතිප්‍රමාණය වී ඇති බවයි මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ.