කාර්මික නිෂ්පාදනය ඉහළට

Friday, 13 December 2019 - 13:01

%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
පෙර වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ ඔක්තෝම්බර් මාසයේ කාර්මික නිෂ්පාදන දර්ශකය සියයට 1 යි දශම 1 ක වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කර ඇතැයි ජන ලේඛන සහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

දැව, කඩදාසි, විදුලි උපකරණ, ආහාර නිෂ්පාදන ඇතුළු කාණ්ඩ 11 ක් මෙහිදී ධනාත්මක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.