පසුගිය රජයෙන් පොහොර සමාගම්වලට පොල්ලක්

Monday, 13 January 2020 - 7:43

%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ පොහොර සහනාධාරය ලබාදීමට රුපියල් බිලියන 23ක පොහොර, සමාගම්වලින් ගෙන්වා ඇති බව කෘෂිකර්ම, මහවැලි, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

එම පොහොර සඳහා අදාළ සමාගම් වෙත ගෙවා ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 06 ක මුදලක් පමණක් බවයි එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.