කොටස් වෙළඳපොළ පහතට

Friday, 14 February 2020 - 10:33

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළා.

සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 5857.30ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, කොටස් වෙළඳපොළේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 262.8 ක්.