කොටස් වෙළඳපොළ පහතට

Saturday, 15 February 2020 - 7:35

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ අඛණ්ඩ 6 වන දිනටත් පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 5829.21ක් ලෙස සටහන් වුණා.

කොටස් වෙළදපොළේ ප්‍රධාන සමාගම් විස්ස නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද ඒකක 12කින් පමණ පහත වැටී සටහන් වූයේ 2779.76ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළදපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 427.42ක් වූ අතර, එහිදී සමාගම් 36ක කොටස් ඉහළ ගොස් 109ක කොටස් පහත වැටුණා.