ලබන 25 වනදා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක්

Saturday, 21 March 2020 - 19:45

%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+25+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රුපියල් මිලියන 32,000 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ලබන 25 වනදා සිදුකෙරෙනවා.

මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ එහිදී දින 91 කින් කල් පිරෙන මිලියන 8,000ක බිල්පත් සහ දින 182 කින් කල් පිරෙන මිලියන 8,000ක මෙන්ම, දින 364 කින් කල් පිරෙන මිලියන 14,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙන බවයි.