බිත්තරයක් රුපියල් 10යි

Monday, 23 March 2020 - 20:07

%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+10%E0%B6%BA%E0%B7%92
බිත්තරයක මිල රුපියල් 10 දක්වා අඩු කිරීමට බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි සභාපති සරත් රත්නායක කියා සිටියේ රට තුළ පවතින වත්මන් තත්ත්වය සලකා මෙම තීරණය ගත් බවයි.