මැයි මාසයේ උද්ධමනය තවදුරටත් පහළට - මහබැංකුව

Saturday, 30 May 2020 - 13:20

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7+-+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80
කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ උද්ධමනය මැයි මාසයේදී තවදුරටත් පහත වැටී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව පවසනවා.

අප්‍රේල් මාසයේ පැවති සියයට 5.2ක උද්ධමනය මැයි මාසයේදී සියයට 4 දක්වා පහළ ගොස් ඇති අතර, 2019 මැයි මාසයේ පැවති ඉහළ පදනම් අගය ඒ සඳහා දායක වී ඇති බව සඳහන්.

ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය ද අප්‍රේල් මාසයේ පැවති සියයට 13.2 සිට සියයට 9.9 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර, ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය ද සියයට 2.1 සිට සියයට 1.6 දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා.