භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ජුලි 1 වනදා

Saturday, 27 June 2020 - 7:15

%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+1+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F
රුපියල් මිලියන 29,000ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ජූලි පළමුවනදා පැවැත්වෙනවා.

මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ එහිදී දින 91කින් කල් පිරෙන මිලියන 2,000ක බිල්පත් සහ දින 182කින් කල් පිරෙන මිලියන 9000ක මෙන්ම, දින 364කින් කල් පිරෙන මිලියන 18,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසි කෙරෙන බවයි.