මහබැංකුවෙන් තවත් දැනුවත් කිරීමක්

Friday, 03 July 2020 - 20:00

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මෑතකදී හඳුන්වා දුන් විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීමේදී සහ පවත්වාගෙන යාමේදී අවශ්‍ය නිසි පරීක්ෂා කිරීම් අනුගමනය නොකරන බවට පළ වන වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව මහබැංකුව පවසනවා.

එම ගිණුම්වලට අදාළව පනවා ඇති නියෝග මගින් විදේශ විනිමය පනතේ විධිවිධාන සමග අනුකූලවීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් අදාළ බලයලත් වෙළඳුන් නිදහස් නොවන බව ද මහබැංකුව සඳහන් කළා.