කොටස් වෙළඳපොළ පහළට

Monday, 13 July 2020 - 20:19

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
අද දිනයේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල තවදුරටත් ස්ථාවර වූ අතර, කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක පහත වැටීමක් දක්නට ලැබුණා.

ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 188යි ශත 10ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, කොටස් වෙළඳපොළ සමස්ත දර්ශකය ඒකක 112.86කින් පමණ පහත වැටී 4879.76ක් ලෙස සටහන් වුණා.

එය සියයට 2.26ක පහත වැටීමක්. කොළඹ කොටස් වෙළදපොළේ අද දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.3 ඉක්මවනවා.