වැල්ලවායේ මාළුමිරිස් ගොවීන් අපහසුතාවයක

Wednesday, 15 July 2020 - 12:57

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A
රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් වැල්ලවාය - තෙලුල්ල ජනපදයේ මාළු මිරිස් වගාවන් විනාශ වී තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් තමන් ආර්ථික දුෂ්කරතාවන්ට ලක්ව ඇති බවටයි ගොවීන් පවසන්නේ.

අදාළ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශයේ කෘෂිකාර්මික බලධාරින් දැනුවත් කළ ද, නිසි විසඳුමක් නොලැබුණු බවට ඔවුන් චෝදනා කරනවා.