ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව අවබෝධතා ගිවිසුමකට

Thursday, 16 July 2020 - 8:03

%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B6%A7
බහුදින ධීවර යාත්‍රාවල මත්ස්‍ය අස්වනු ගබඩා කිරීමේදී, නවීන තාක්ෂණය භාවිත කිරීම පිළිබඳ අවබෝධතා ගිවිසුමකට ඊයේ අත්සන් තබා තිබෙනවා.

ඒ, නාරා ආයතනය, නර්ඩ් ආයතනය සහ ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධවයි.