සේවක අර්ථසාධක අරමුදල ආයෝජනයෙන් බිලියන 259ක් උපයයි

Monday, 27 July 2020 - 8:21

%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+259%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ සමස්ත ආයෝජන මගින් පසුගිය 2019 වසරේදී රුපියල් බිලියන 259ක ආදායමක් උපයාගෙන ඇති අතර, එය පෙර වසර හා සැසදීමේදී සියයට 16.5ක වර්ධනයක් බව මහබැංකුව පෙන්වා දෙනවා.

එමෙන්ම, වසරේ ලාභාංශ ආදායම ද රුපියල් බිලියන 6.2 දක්වා සියයට 60.7කින් ඉහළ යාම විශේෂත්වයක්.

පසුගිය වසර අවසන් වන විට සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ  සමස්ත වටිනාකම රුපියල් බිලියන 2540.4ක් දක්වා රුපියල් බිලියන 251.1කින් එනම්, සියයට 11කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා.