කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ පහත වැටීමක්

Tuesday, 28 July 2020 - 20:24

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල අද පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළා.

දිනය අවසානයේ සියලූ කොටස් මිල දර්ශකය 5,099.42 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, එය පෙරදිනට සාපේක්ෂව ඒකක 5.7 ක අඩුවීමක්.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 51.3 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 795 ක්.