කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල අද පහතට

Wednesday, 29 July 2020 - 19:43

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල අද පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළා.

දිනය අවසානයේ සියලූ කොටස් මිල දර්ශකය 5,094 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, එය පෙරදිනට සාපේක්ෂව ඒකක 5.42 ක අඩුවීමක්.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 43.5 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 829.8 ක්.