බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 43 යි

Thursday, 30 July 2020 - 7:51

%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+43+%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඊයේ වනවිට ඩොලර් 43 යි ශත 66 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

ජූලි මාසය පුරාම එය ඩොලර් 41 කට වැඩි අගයක පැවතීමද විශේෂත්වයක්.