කොටස් වෙළඳපොළ පහළට

Friday, 31 July 2020 - 9:29

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ඊයේ දිනයේත්, පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළා.

දිනය අවසානයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය 5,088 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, එය පෙරදිනට සාපේක්ෂව ඒකක 5.9ක අඩුවීමක්.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 34.1 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 1066.7 ක්.