අයවැය හිඟය විශාල ලෙස පුළුල්වන බවට පළවන වාර්තා මහ බැංකුව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

Sunday, 02 August 2020 - 9:28

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%9A%E0%B6%B4+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
මේ වසරේ මෙරට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සංකෝචනය වන බවට සහ අයවැය හිඟය පුළුල් වන බවට පුරෝකතන සංශෝධනය කර ඇතැයි පළ වන වාර්තා මුළුමනින්ම අසත්‍ය බව මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරනවා.

සාර්ව ආර්ථික පුරෝකතන පුළුල් ලෙස සංශෝධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රධාන සාධකයක් වන මේ වසරේ පළමු කාර්තුව සඳහා වූ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ඇස්තමේන්තු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ ජනලේඛණ සහ සංඛ්‍යාලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින්.

එම දත්ත නිකුත් වූ පසු සංශෝධිත පුරෝකතන ප්‍රකාශයට පත්කරන බව සඳහන් කරන මහ බැංකුව අයවැය හිඟය විශාල ලෙස පුළුල් වන බවට පළ වන වාර්තා ජනතාව නොමඟ යවන බවයි ප්‍රකාශ කරන්නේ.