කජු සංස්ථාවේ නව අලෙවිසැලක් අඹේපුස්සේදී විවෘත කෙරේ

Wednesday, 05 August 2020 - 14:08

%E0%B6%9A%E0%B6%A2%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B9%E0%B7%9A%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
කජු සංස්ථාවේ නව අලෙවි සැලක් දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් බහුලව ගැවසෙන අඹේපුස්ස තානායම ඉදිරිපිට විවෘත කර තිබෙනවා.

එහි සභාපතිනී නීතිඥ සාරාංගා රත්නායක සඳහන් කළේ ඊයේ විවෘත කෙරුණු මෙම අලෙවිසැල කජු සංස්ථාවේ 3 වන අලෙවිසැල වන අතර ගුණාත්මක බවින් යුත් කජු වර්ග එහිදී මිලදී ගත හැකි බවයි.